Carregant...

Objecte del contracte

El Client contracta amb Dommia els serveis de Hosting amb les característiques tècniques descrites a la pàgina Plans de Allotjament, d'acord amb les condicions i estipulacions establertes en les clàusules següents, (en endavant, "els Serveis").

Serveis

Dommia prestarà al Client els següents serveis:

 • Servei de lloguer d'espai en el servidor propietat de Dommia.
 • Accés remot del Client als equips informàtics de Dommia, (des d'ara, els servidors), únicament per inserir, modificar o eliminar dades.
 • Assignació d'un compte d'usuari relacionada amb el nom o noms de domini contractats, propietat del Client i que triï a l'efecte, amb la finalitat que la Informació pugui ser accedida per tercers a través d'Internet. El compte d'usuari podrà ser modificada en qualsevol moment per Dommia prèvia notificació al Client amb una antelació de 15 dies. En el supòsit de no ostentar el Client titularitat sobre cap nom de domini, Dommia realitzarà les gestions oportunes.

Accés del Client al Servidor de Dommia

El Client pot accedir telemàticament al servidor de Dommia només per allotjar, modificar o suprimir dades allotjats a Servidor. A aquests efectes, Dommia proveirà al client d'un número d'usuari i clau perquè pugui accedir via FTP.

Les parts han de mantenir la confidencialitat de la clau que li sigui assignada. De qualsevol manera, Dommia modificarà la clau a petició del Client.

Propietat Intelectual sobre els Continguts

El Client atorga a Dommia una llicència no exclusiva per reproduir o copiar les dades allotjats en els servidors únicament i exclusivament per poder prestar correctament els Serveis objecte del present Contracte. El Client declara que disposa dels oportuns drets de propietat intel·lectual o industrial per allotjar les dades que siguin transferits al Servidor sense que això vulneri cap dret de tercers.

Responsabilitat

Del client:

 • El Client garanteix que en cap cas, les dades allotjats en els servidors de Dommia, han de contenir dades pornogràfics, il·legals, informació de caràcter xenòfob, racista, terrorista, que danyi a tercers o en tot cas qualsevol informació que sigui considerada il·legal d'acord amb la legislació espanyola.
 • Dommia es reserva el dret a retirar el contingut de les pàgines web del Client o fer-les inaccessibles a tercers des del moment en què consideri que existeix informació no permesa en virtut d'aquest Contracte, i notificar-posteriorment al Client. En el supòsit demostrar-se que el contingut allotjat no infringeix el que estipula aquesta clàusula, Dommia reposarà aquesta informació sense respondre en cap moment pels danys i perjudicis soferts per la retirada d'aquesta informació.
 • La responsabilitat sobre les dades allotjats pel Client al Servidor de Dommia és exclusiva del Client. En el cas que existeixi o s'incorri en alguna causa castigada penal, civil o administrativament, Dommia podrà rescindir el present Contracte, sense perjudici dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquestes actuacions, de les quals respondrà el Client.

De Dommia:

 • En cap cas, Dommia serà responsable per qualsevol dany directe o indirecte, incloent la pèrdua de beneficis o de dades, així com per la interrupció ocasional del Servei.
 • Dommia garanteix que els locals on es troben els servidors romanen perfectament condicionats i amb les mesures de seguretat adequades o legalment exigibles. En cap cas Dommia serà responsable pels danys soferts en els servidors com a conseqüència de cas fortuït o força major.

Preu i Forma de Pagament

Dommia facturarà al Client pels Serveis prestats una quantitat mensual i / o anual i que haurà d'abonar el Client mitjançant Targeta de crèdit o dèbit, Transferència bancària o ingrés al compte 0049 0807 16 2490046267 (Banc Santander Central Hispano) o per Domiciliació bancària amb venciment el dia 15. A aquestes quantitats se'ls haurà de sumar l'IVA corresponent. En qualsevol cas, Dommia podrà modificar els preus pels serveis prestats al Client amb almenys una antelació de 30 (trenta) dies al de modificació dels preus.

Confidencialitat

El Client i la Companyia s'obliguen a tractar confidencialment, ja no reproduir, publicar ni difondre cap informació sobre les dades, sistemes i qualsevol informació relacionades amb la seva activitat professional, incloent-hi la informació que sobre terceres persones pugui allotjar el Client en els servidors de dommia. Un cop extingit el contracte, cada part esborrarà i destruirà tota la informació que sobre aquesta relació hagi emmagatzemat en qualsevol suport o hagi reproduït per qualsevol procediment, especialment Dommia, que eliminarà tota informació que hi hagi allotjat el Client, seva o de tercers, en els seus servidors, exceptuant la qual per obligacions legals les dues parts hagin de conservar.

Duració

El present Contracte tindrà una durada d'1 any a comptar des del dia de la signatura. Finalitzat el Contracte sense que cap de les dues parts manifesti la seva voluntat de resoldre-ho per escrit, mitjançant carta certificada i amb una antelació de 30 dies, es prorrogarà automàticament per 1 any i així successivament.

Resolució del Contracte

El present contracte es podrà resoldre:

 • Per voluntat de qualsevol de les parts mitjançant preavís fefaent amb una antelació mínima de 30 dies.
 • Per incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en el present Contracte.
 • L'extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts o que qualsevol dels contractants caigui en situació fallida o suspensió de pagaments.

Legislació Aplicable i Jurisdicció competent

Aquest contracte es regirà i interpretarà d'acord amb les Lleis d'Espanya i se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.