Carregant...
Convocatòria de subvencions per a la Transformació Digital del comerç de la ciutat de Barcelona, any 2019

Convocatòria de subvencions per a la Transformació Digital del comerç de la ciutat de Barcelona, any 2019

Presentació de sol·licituds per a la Transformació Digital del comerç de la ciutat de Barcelona per l'any 2019.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Quin termini?

Ja s'ha obert el termini de presentació de la sol·licitud, hi ha temps fins el proper 13 de juny de 2019.

Qui pot sol·licitar?

Exclusivament els següents establiments comercials:

1. Establiments comercials individuals de venda al detall.

2. Parades de mercats municipals.

3. Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:

 • Tallers i serveis de reparacions mecànics.
 • Serveis fotogràfics i audiovisuals.
 • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa (queden exclosos aquells serveis de l’àmbit de Wellness).
 • Servei de menjar preparat i càtering.
 • Bars i restaurants.
 • Clíniques veterinàries amb botiga física.

Aquests establiments comercials hauran de:

 • Disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona.
 • Seu fiscal a la província de Barcelona.

Com?

Les persones sol·licitants hauran de presentar en el moment de la sol·licitud obligatòriament els següents documents:

 • Instància de sol·licitud de subvenció que inclou una declaració responsablei una breu descripció de l’activitat subvencionada.
 • Pressupost/os desglossat/s de les despeses emès per tercer/s. Ha d’incloure NIF, dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció del servei i imports. L’import o la suma dels imports del pressupost/os, sense considerar en cap cas els imports corresponents a impostos directes i indirectes, és el que s’haurà d’informar al camp “despesa total del projecte” de la instància de sol·licitud.
 • Fotografia ó fotografies de l’entrada de l’establiment comercial on es presti l’activitat objecte de subvenció per tal de poder verificar que es troba en planta baixa i/o a peu de carrer.
 • Qüestionari de presència a Internet. S’haurà de presentar un qüestionari en el moment de la sol·licitud i un altre en el moment de la justificació.
 • Fotocòpia del model 036 o 037 de l’Agencia Tributaria (alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, sol·licitud d’assignació del número d'identificació fiscal o modificacions de la seva situació tributària).
 • Document acreditatiu conforme la sol·licitud del servei “Digitalitza’t”.

Què?

1. Es consideraran despeses subvencionables únicament les feines realitzades per altres empreses o professionals.

2. Els serveis s’hauran d’haver rebut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i les factures hauran de tenir data compresa en aquest mateix període.

3. En cap cas es consideraran despesa subvencionable:

 • Els impostos indirectes (IVA) ni els impostos sobre la renda.
 • L’adquisició de béns d’inversió.
 • El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.
 • Els serveis rebuts fóra del període abans comentat.

On?

La presentació de les sol·licituds serà exclusivament de forma telemàtica, amb signatura electrònica. La Llei de procediment 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els subjectes amb personalitat jurídica tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

A tenir en compte:

1. Les diferents modalitats són excloents entre sí i cada persona sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud.

2. Quantia de la subvenció: no excedirà, en cap cas, el 50% del cost subvencionable del projecte ni els imports màxims per modalitat següents:

 • Per a la modalitat de presència bàsica o àmplia a Internet, l'import màxim de la subvenció serà de 1.000 €.
 • Per a la modalitat de presència activa a Internet, l'import màxim de la subvenció serà de 2.000 €.
 • Per a la modalitat de transformació en establiment en Comerç Digital, l'import màxim de la subvenció serà  de 2.500 €.
 • Per a la modalitat de digitalització de l'establiment, l'import màxim de la subvenció serà de 1.500 €.

3. És necessari que introduïu el vostre telèfon mòbil i correu electrònic al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el contacte amb vosaltres.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Atorgament provisional

 • S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOP.
 • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
 • Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament o presentar reformulacions que no alterin l’objecte del projecte.
 • Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través de la web municipal https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Atorgament definitiu

 • Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament.
 • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

1. El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts en un termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del termini d’execució de l’activitat, és a dir, entre l’1 de gener de 2020 i el 2 de març de 2020.

2. En el procés de justificació s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Memòria d’actuació: explicació del projecte realitzat.
 • Memòria econòmica: detall de les despeses i ingressos de l’activitat objecte de subvenció.
 • Factures originals i fotocòpies.
 • Declaració jurada conforme les factures aportades són les úniques originals.
 • Informe emès per l’Oficina d’Atenció a les Empreses en relació a l’assessorament rebut en el marc del programa Digitalitza’t.
 • Documentació bancària acreditativa del pagament de les factures.
 • Carta de reintegrament en el cas de romanents no aplicats.


3. Els models de documentació per a la justificació de la subvenció estaran disponibles al web de l’Ajuntament durant el període de justificació.

Per a qualsevol dubte o ampliació de la informació us podeu adreçar a direcciocomerc@bcn.cat

Enllaços d'interès:

Ajuntament de Barcelona

X