Carregant...
La teva associació comercial no disposa de pàgina web o la voleu renovar? Oberta la convocatòria de subvencions

La teva associació comercial no disposa de pàgina web o la voleu renovar? Oberta la convocatòria de subvencions

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 està comprès entre els dies 5 de gener i 2  de febrer de 2017.

Entre les activitats o projectes que es subvencionaran es troba l'aposta que es fa per fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat dirigida, per exemple, a la creació de webs dedicades a l’associacionisme comercial. És voluntat de l’ajuntament donar suport a aquells agents que lideren projectes encaminats a fer Barcelona una ciutat rica en comerç de proximitat. De la mateixa manera es vol recolzar la dinamització de l’associacionisme comercial a través de fomentar la creació de noves associacions de comerciants i de donar suport a les existents, a l’efecte que siguin representatives de la diversitat del territori, entenent que el comerç és un dels pilars de la cohesió social.

Totes les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar valors de civisme i convivència.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

Els sol·licitants dels programes de l'àmbit temàtic "Comerç de proximitat i promoció econòmica": han de ser associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense ànim de lucre. En cap cas poden ser beneficiaris/es de cap d'aquests programes els mercats municipals, associacions de mercats i els col·legis professionals.

a) Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial

Àmbit ciutat.

Aquestes accions hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que:

 • Dinamitzin el comerç urbà de proximitat.
 • Promoguin l'associacionisme comercial territorial o sectorial.
 • Potenciïn fórmules de col·laboració público-privades, d'autogestió o altres.
 • Millorin la competitivitat del comerç de la ciutat.
 • I/o generin sinergies amb el sector cultural o turístic. 

No són subvencionables els conceptes següents:

 • Enllumenat nadalenc.
 • Dinars, sopars, serveis d'àpats o similars de l'entitat.
 • Lloguer del local o seu de l'entitat. 

Criteris: 

 • Activitats de dinamització i promoció comercial de proximitat; que promoguin la singularitat de la zona, creació de marca, etc.: 1 punt.
 • Projectes de promoció de la zona comercial en col·laboració amb altres agents econòmics, socials, culturals o turístics: 1 punt.
 • Projectes que fomentin l'eficiència dels recursos (economia d'escala, serveis compartits, etc.): 0,5 punts.
 • Accions de comunicació i difusió del projecte als comerços i consumidors/clients, accions de fidelització: 0,5 punts.
 • Utilització o promoció de noves tecnologies (incorporació de les TIC): 1 punt.
X